İşletmelerimiz Kalkınma Ajansı Proje Toplantısında

Fırat Kalkınma Ajansından destek almaya hak kazanan işletmelerimizin yöneticileriyle yapılan toplantıya katılım sağlandı.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yayınlanan 2016 yılı İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında değerlendirilerek destek alması için uygun görülen projelere yönelik olarak toplantı Ajansın Malatya Merkez Binasında gerçekleştirildi. Programda bir konuşma yapan Ajans Genel Sekreteri Mesut Öztop projeleri başarılı bulunan işletme yetkililerini tebrik ederek yatırımlarının her aşamasında ajans olarak mali ve teknik destek sunmaya çalışacaklarını ifade etti. Program kapsamında Ajans Birim Başkanlarından Mehmet Şirin Budancamanak ve Uzmanlardan Midhat Yüzeroğlu katılımcılara proje sözleşme aşamasından nihai rapor aşamasına kadar yapılacak tüm süreçler hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirdi.

EGETÜRK Danışmanlık tarafından hazırlanan ve ajans tarafından uygun görülen projelerin işletme yetkililerinden; Aktaş Isı Grup adına Hasan Aktaş, Nadir Su Metal adına Bayram Tuncer ve Elika Refrakter adına Melih Önal toplantıda hazır bulundular. İşletmemizden hizmet alan Aksefa Pano adına da Sedat Harmanşa ve Fadlı Akdeniz program katılarak resmi tebligat işlemlerini gerçekleştirdiler. Projeleri desteklenmeye hak kazanan işletmelerin 5 Ekim 2016 tarihine kadar istenilen tüm evrakları hazırlayarak Fırat Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalamak üzere süreci takip etmesi gerekiyor. Bu kapsamda Fırat Kalkınma Ajansınca yapılan bilgilendirme aşağıda yer almaktadır. Bu tarihin uzatılmayacağının dikkate alınarak proje sahiplerinin süre konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekiyor.

FKA MALİ DESTEK PROGRAMI UYGULAMA SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

2016 Yılı İmalat Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı başlangıç toplantısında sözleşmeye davet için tarafınıza resmi yazı ile bildirim yapılacak ve talep edilen belgelerin sunulması ve sözleşme imzalama süreci bu bildirimi müteakip en geç on (10) iş günü içerisinde gerçekleştirilecektir. Aşağıda yer alan belgelerden süre sınırı bulunanlar (vergi borcu, SGK prim borcu vb. ) haricindeki belgeleri önceden de hazırlayabilirsiniz. Sözleşme esnasında istenilecek belgeler aşağıda yer almakta olup gerekli durumlarda Ajans tarafından başka bilgi ve belgeler de istenilebilecektir;

1-    Halk Bankası A.Ş.’nin uygun bir şubesi nezdinde bir proje hesabı açılması, Ek-1’de bir örneği yer alan Mali Kimlik Formunun doldurularak sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir. Mali kimlik Formunda hesabın açıldığı banka şubesi tarafından doldurulacak kısımlar olduğunu unutmayınız. 
Söz konusu hesap, sadece proje kapsamında yapılacak işlemler için kullanılacaktır. Bu sebeple, adı geçen banka nezdinde hâlihazırda bir hesabınız bulunsa dahi, proje için yeni bir hesap açılmalıdır. 

2-    Ek-2’de bir örneği yer alan Kimlik Beyan Formunun (Tüzel Kişi/Gerçek Kişi) doldurularak gerekli belgeler eklenmiş halde sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir.

3-    Ek-3’te bir örneği yer alan Mali Kontrol Taahhütnamesinin doldurularak imzalanması ve noter onaylı suretinin sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir. 

4-    Ek-4’te bir örneği yer alan teminat mektubu metnine uygun olarak, Ajans tarafından sağlanacak hibe tutarının %10’u tutarındaki kesin teminat mektubunun sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir. Teminatın nakit olarak yatırılması mümkündür. Nakit teminat halinde, Ajansla önceden irtibata geçilerek nakit teminatın yatırılacağı banka hesabının öğrenilmesi gerekmektedir. 

5-     Ek-5’te bir örneği yer alan Yararlanıcı beyanının doldurularak sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir. 

6-    Ek-6’da bir örneği yer alan Haciz beyanının doldurularak sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir.

7-    Toplam proje bütçesinin binde 9,48’ i oranında damga vergisinin vergi dairesine yatırılarak makbuzların sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir. Örneğin, toplam bütçe tutarı 100.000,00 TL olan sözleşme için, yararlanıcı tarafından 100.000,00 TL * 9,48 / 1000 = 948,00 TL tutarında damga vergisinin yatırılması gerekmektedir.

8-    Yararlanıcı ve ortakların, sözleşme imzalamaya hak kazandığının resmi olarak tebliğ edildiği tarih itibariyle en geç 15 gün önce alınmış, sosyal sigorta prim borcu ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve “borcun bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığını” açıkça belirten belge veya barkodlu internet çıktısını sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunmaları gerekmektedir. 

9-    Yararlanıcı ve ortakların, sözleşme imzalamaya hak kazandığının resmi olarak tebliğ edildiği tarih itibariyle ile en geç 15 gün önce alınmış, vergi borcu ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirildiğini ve “borcun bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığını” açıkça belirten belge veya barkodlu internet çıktısını sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunmaları gerekmektedir. 

10-    Proje başvuru dosyasında asılları sunulmamış ise yararlanıcı ve ortakların; resmi kayıt belgelerinin (TSO/ESOB Kayıt Belgesi, Faaliyet Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi) asıllarının sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir. 

11-     Proje başvuru dosyasında asılları sunulmamış ise yararlanıcı ve ortakları temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)e ait imza sirkülerinin asıllarının sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir.  Temsil ve ilzam yetkisi yasal tüzük veya kuruluş sözleşmesinden gelmiyorsa yetkili karar organınca alınmış yetkilendirme kararının aslının sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir.

12-    Proje başvuru dosyasında asılları sunulmamış ise, ortak kuruluşları temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi(ler)nin belirlendiğine ve projede ortak olma kararının alındığına yönelik ortak kuruluşun yetkili yönetim organı tarafından alınmış kararın aslının sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir.

13-    Yararlanıcı ve ortakların sözleşme imzalamaya hak kazandığının resmi olarak tebliğ edildiği tarih itibariyle son 3 (üç) ayda istihdam ettiği personeli gösteren Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belgenin aslını sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunmaları gerekmektedir.

14-    Proje başvuru dosyasında asılları sunulmamış ise, küçük ölçekli yapım işleri için teknik projeler ve keşif özetlerinin (malzeme, metraj, keşif listesi vb.) asıllarının sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir.

15-    Proje başvuru dosyasında asılları sunulmamış ise, projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış ÇED raporu, inşaat ruhsatı, sağlık ruhsatı, üretim izni, yapı kullanma izni,  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu izni vb. belgelerin asıllarının sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir. 

16-    Proje başvuru dosyasında asılları sunulmamış ise, projenin uygulanacağı fiziki mekânın onaylı güncel tapu kaydı veya onaylı kira kontratı, yer tahsisini, mevcutsa taşınmaz üzerinde kurulu tüm hakları, imar durumunu gösteren belge vb izin ve belgelerin sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunulması gerekmektedir. 

17-    Proje başvurusu dosyasında onaylı suretleri sunulmamış ise, yararlanıcı ve ortakların son üç yıla ait, YMM/SMMM tarafından onaylanmış finansal tabloların  (kurumlar vergisi beyannamesi /bilanço/işletme hesap özeti/vergi levhası/yeni kurulmuş işletmeler için dönem başı bilançosu/işletme hesap özeti ve) onaylı suretlerinin sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunmaları gerekmektedir.

18-    Proje başvuru dosyasında asılları sunulmamış ise, yararlanıcı ve ortakların, kapasite raporunun aslını sözleşme imzalandığı sırada Ajansa sunmaları gerekmektedir. 

 

EKLER:
Ek-1. Mali Kimlik Formu
Ek-2. Kimlik Beyan Formu
Ek-3. Mali Kontrol Taahhütnamesi
Ek-4. Teminat Mektubu Örneği
Ek-5. Yararlanıcı Beyanı
Ek-6. Haciz Beyanı

 

Tür DOSYA İNDİR