TANAP SEIP Orta Ölçekli Hibe Başvuru Rehberi Yayınlandı

TANAP Projesi inşaat sürecinde yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.

SOSYAL VE ÇEVRESEL YATIRIM PROGRAMLARI (SEIP)

DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI

TANAP ORTA ÖLÇEKLİ HİBE BAŞVURU REHBERİ

 

I. ÇAĞRI

Son başvuru tarihi:  20.04.2017

1.   TANIMLAR

Bu Rehber içerisinde baş harfi büyük yazılmış ifadeler aşağıda kendileriyle ilgili yapılmış tanıma haizdir. 

“Başvuru Sahibi”; SEIP’e bir Proje sunarak hibe talebinde bulunan tüzel kişiliği ve ÇKS’ye kayıtlı Gerçek Kişileri ifade eder.

“Faydalanıcı”; hibe kazanan Başvuru Sahibi anlamına gelir. 

İnşaat İşleri; bina, spor tesisi, mesleki eğitim merkezi, altyapı, sulama tesisi, arıtma tesisi, katı atık tesisi, aktarma istasyonu gibi her türlü inşaat işlerini ve bu işlerle ilgili nakliye, ihzarat, tesisat, imalat ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.

“İştirakçi”; Projede rol alan ancak verilen hibeden faydalanmayan, Başvuru Sahibi ve Ortak(larının) haricindeki diğer kuruluşlar.

“Ortak”; Başvuru Sahibi ile birlikte bir Proje için başvuru yapan tüzel kişiliği ifade eder.

Rehabilitasyon İşleri; bir taşınmazın aynı amaçla ya da farklı amaçlarla kullanımı için durumunun tespiti, onarılması ve bu işlerle ilgili nakliye, ihzarat, tesisat, imalat ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ifade eder.

“Rehberler”; başvuru ve uygulama süreçlerini belirleyen Dokümanları ifade eder (örneğin Hibe Başvuru Rehberi, uygulama, satın alma ve izleme rehberleri gibi).

“SEIP Entegre Bilgi Teknolojileri Aracı (HİBEBİS)”; SEIP uygulamalarının desteklenmesi amacıyla tüm paydaşlara (Başvuru Sahipleri, Faydalanıcılar, Teknik Uygulama ve Danışmanlık Birimi, Sözleşme Makamı) hizmet veren ve internet üzerinden ulaşılabilen bilgi sistemini ifade eder.

“Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP)”; sosyal ve çevreyle ilgili konularda, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve Proje güzergâhı üzerindeki yerleşim yerlerinin sosyal-ekonomik seviyelerini arttırmak amacıyla yürütülecek hibe programını ifade eder. Doküman içerisinde kısaca SEIP yada Yatırım Programları ile de ifade edilmektedir.

"Sözleşme”; Koşullar, ekli Bölümler ve Ekler ile tüm yazılı tadiller, değişiklikler ve eklemeler dâhil Sözleşme Makamı ile Faydalanıcı arasında imzalanacak olan hukuki belgedir.

“Sözleşme Makamı”; TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. anlamına gelir ve ilgili tarafın haleflerini ve izin verdiği vasilerini kapsamaktadır.

"Şahıs"; herhangi bir kişi, kurum, ortaklık, birlik, anonim şirket, vakıf, adi şirket, ortak girişim, kamu dairesi veya siyasi birim ya da bunların temsilciliklerini ifade eder.

"Taraf" veya "Taraflar"; Sözleşme Makamı veya Faydalanıcı veya bağlamın bu şekilde gerektirdiği hallerde her ikisini ifade etmektedir.

2.   GİRİŞ

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. Türkiye Cumhuriyeti kanunları altında mevcut olan ve tüzel kişilik hükmünde bir anonim şirkettir.

Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP)’nin amacı, Azerbaycan’ın Hazar Denizi’ndeki Şah Deniz 2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi’nin güneyindeki diğer sahalarda üretilen doğal gazın öncelikle Türkiye’ye, ardından Avrupa’ya taşınmasıdır.

Bu proje ile doğalgaz, Türkiye Cumhuriyeti’nde tüm yeraltı ve yerüstü tesislerini içeren, 1.831 km’si yeraltında ve 19 km.’si Marmara Denizi’ni denizaltından geçen yaklaşık 1.850 km. uzunluğundaki (Türkiye’de) doğal gaz boru hattı ile taşınacaktır.  Bu tesisler Türkiye - Gürcistan sınırından başlayıp, 20 şehirden geçip (Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne) Türkiye-Yunanistan sınırındaki çıkış noktasında sona erecektir.  Ev Sahibi Hükümet Anlaşması ile TANAP, boru hattı üzerindeki şehirlerde Şirketin, Kurumsal Sorumluluk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlayan Sosyal ve Çevresel Yatırım Programını geliştirmeyi ve uygulamayı taahhüt etmiştir. 

Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarındaki Projeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24.07.2014 tarihinde onaylanan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporunda tanımlanan sosyal ve çevresel etki azaltım önlemlerinin ötesine geçerek Boru Hattı Projesinin işleyeceği alanlarda pozitif etki yaratma hedefini bir adım ileriye taşıyacaktır.

Programın Sözleşme Makamı, TANAP’dır. Kurumsal çerçeve içerisinde TANAP, hibe fonlarının doğru kullanımında nihai sorumluluğu taşıyacaktır, ihale, sözleşme yapılması ve ödemelerden sorumlu olacaktır ve bu dokümanda Sözleşme Makamı olarak anılacaktır.

Bu Hibe Başvuru Rehberi, Sosyal ve Çevresel olmak üzere iki temel bileşenden oluşan SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizmasının Orta Ölçekli Hibeler için hedeflerini, önceliklerini ve uygunluk kurallarını tanımlamaktadır.

3.   PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ KONULAR 

3.1.  Programın Genel Hedefi

Programın genel hedefi, TANAP Projesi’nin inşaat sürecinde yerel halkın yaşam kalitesini iyileştirerek bölgede sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir.

Yatırım Programları, TANAP Projesi’nden etkilenebilecek insanların ve boru hattı boyunca yer alan çevresel kaynakların üzerinde oluşabilecek olumsuz etkilerin olabildiğince hafifletilmesi ve yaratılan faydanın arttırılabilmesi için gerekli olan tüm çabayı sarf edecektir.

3.2.  SEIP’in Özel Hedefleri:

·           Kalkınma için yerel olarak yürütülen girişimleri teşvik etmek, müşterek/toplu hizmetlerin temini ve yaygınlaştırılması, insan kaynakları potansiyelinin ve sosyal sermayenin arttırılması, bölgeler özelinde belirlenmiş ihtiyaçların karşılanması adına kalite ve hizmetlere erişimin geliştirilmesi;

·           Bölgedeki çevresel altyapı, doğal kaynaklar, yenilenebilir enerji kaynakları, biyo-çeşitlilik ve ekosisteminin geliştirilmesi, desteklenmesi ve daha iyi yönetilmesi;

·           Yerel koşullara göre yerel ihtiyaçları belirleyip kararlar için öneriler geliştirmede, yaşanmış, gerçekçi, uygulanabilir, onaylanmış ve insanlara ait çözümler üretme anındaki potansiyellerin ele alınması;

·           Dezavantajlı grupların sosyal uyumunun güçlendirilmesi ve oluşturulan destek mekanizmaları ile yenilikçi yaklaşımların teşvik edilmesi.

Hazırlanacak olan bütün projeler, SEIP’in genel hedefi ve bir veya birden fazla özel hedefine karşılık vermelidir.

3.3.  SEIP’in Öncelik Alanları

Teklif edilen proje aşağıda belirtilen öncelik alanlarının en az birini kapsamalıdır;

Sosyal

Çevresel

 • Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi
 • Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri
 • Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi
 • Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması
 • Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi
 • Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması
 • Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

 

 • Doğal kaynakların, toprak ve suyun sürdürülebilir yönetimi
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve geliştirilmesi
 • Çevresel altyapının yönetimi ve çevre bilincinin artırılması
 • Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin ve ekonomik kullanımının desteklenmesi 
 • Biyo-çeşitlilik ve eko-sistemlerin korunması ve geliştirilmesi

 

4.   SOSYAL BİLEŞEN

4.1.  Sosyal Bileşen için Örnek Projeler

Farklı öncelik alanlarına göre örnek projeler ve uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

Öncelik Alanı 1

Agro-turizm gibi turizm hizmetlerinin çeşitlendirilmesi yatırımlarının desteklenmesi

Açıklama

Dünyada gelişen eğilimlere bağlı olarak, bölgeler arası gelir düzeyi farklılıklarını azaltmayı destekleyen agro-turizm, doğa turizmi, eko-turizm, kültür ve inanç turizmi, kış ve dağ turizmi gibi alternatifler ortaya çıkmıştır ve bu alanlar Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de vurgusu yapılan öncelik alanlarıdır. TANAP güzergâhı, tüm bu alternatifler için aşağıda örnekleri verilen uygun yatırım alanlarına sahiptir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Birlikler;

3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;

4.     KOBİ’ler, Kooperatifler;

5.     ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler.

Örnek Projeler

 • Agro-Turizm; doğal zirai üretimle konaklamayı birleştiren projeler;
 • Yayla Turizmi; kamp, golf, kayak, mağaracılık, yamaç paraşütü, rafting, binicilik, balon, balık avlama, foto-safari ve bungee jumping gibi farklı etkinliklerle ilgili projeler;
 • Kültür Koridoru; butik oteller, özel belgeli konaklama tesisleri (Edirne Evleri, Kars Evleri vb.), demiryolu bakım onarım – CER – atölyeleri gibi yerlerin kültür merkezi olarak restore edilmesi ve tefrişatının yapılması gibi projeler;
 • Kış Koridoru; kış, kültür, termal ve şehir turizmi konaklama birimleri ile bölgenin kış turizmine hizmet verebilecek turizm çeşitliliği arttıracak projeler;
 • Kırsal alanda pansiyonculuğun geliştirilmesini destekleyen projeler;
 • Turistik kırsal alanlarda ziyaretçi merkezleri ve kır kahvelerinin yapılması gibi projeler;
 • Eko-Turizm; yayla turizmi ve kültür turizmi altında yer alan örnekleri içeren projeler;
 • Orman köylerinde veya nehir, göl benzeri su kenarı kırsal yerleşimlerde mesire yerleri düzenlenmesi / güzelleştirilmesi.

 

Öncelik Alanı 2

Okullar, kütüphaneler, spor alanları ve ortak sosyal alanlara ekipman destekleri

Açıklama

Eğitimin kalitesini arttırmak için kamu kaynaklarının seferber edilmesine rağmen özellikle kırsal kesimdeki pek çok okulun hala laboratuvar, bilgisayar, projektör, internet, kütüphane hatta temel derslik mobilya ve malzeme eksiklikleri vardır. Ayrıca, özellikle köy ve beldelerdeki okulların büyük bölümü spor ve sosyal tesislerden mahrumdur. Görünürlüğü yüksek ve kalıcı etkiler bırakan projelerle söz konusu bölgedeki eğitimin kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler, İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Odalar, Birlikler;
 3. Üniversiteler;
 4. Okul-Aile Birlikleri.

Örnek Projeler

 • Köy ve kasabalarda spor sahaları, park yapımı, spor salonları tadilat ve teşrifatı, ortak toplantı salonu tadilat ve teşrifatı;
 • Okullarda bulunan araç ve ekipmanların, bilgisayar ve projektör gibi eksiklerin giderilmesi, sıra ve tahtaların yenilenmesi;
 • Okulların onarımı, yalıtımı ve ısıtma sistemlerinin yenilenmesi.

 

Öncelik Alanı 3

Kırsal alanda sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasının ve yaygınlaşmasının desteklenmesi

Açıklama

Bu başlık altındaki projeler büyük ölçekli sağlık yatırımlarından ziyade, kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık klinikleri ve mobil sağlık hizmetleri projelerine verilecek desteklerdir.  Bu projeler toplumun geniş kesimlerini etkileyebilecek niteliktedir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler.

Örnek Projeler

 • Köy ve kasabalarda gezici sağlık taraması, sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması;
 • Gezici diş ve göz sağlık ünitelerinin kurulması;
 • Kırsal alanlardaki ekipman eksiği olan sağlık kliniklerinin, sağlık ocaklarının desteklenmesi;
 • Sağlık merkezlerinin engelli erişimine uygun olması;
 • Kırsalda yaşlı bakımı ve sağlığını destekleyici projeler;
 • Kırsal ana-çocuk sağlığı ve beslenme konularında farkındalık oluşturma projeleri.

 

Öncelik Alanı 4

Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitesinin artırılması

Açıklama

Bütün sektörler için temel niteliklerde eleman yetiştiren meslek liseleri, çıraklık eğitim ve mesleki eğitim merkezleri, piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayan en önemli kurumlardır.  Ancak,  ekipman eksiklikleri ve mevcut ekipmanların gelişen teknoloji ile uyumlu olmamaları nedeniyle, bu kurumların makine ve ekipman ihtiyaçlarını gideren projeler önemli görünürlüğe ve toplum üzerinde orta ve uzun vadede sosyo-ekonomik açıdan güçlü bir etkiye sahip projeler olacaktır. 

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Birlikler;

3.     Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri;

4.     Üniversiteler;

5.     Okul-Aile Birlikleri.

Örnek Projeler

 • Meslek liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezlerinin modernizasyonu ve kapasitelerinin geliştirilmesi;
 • Hedef grupların ihtiyaçlarına göre yapılacak olan mesleki eğitim ve beceri kazandırma projeleri.

 

Öncelik Alanı 5

Sosyal sermaye yatırımlarının desteklenmesi

Açıklama

Dezavantajlı grupların (kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar, işsizler) sosyal uyumunu hedefleyen projeler “sosyal sermaye”nin geniş tanımına dâhildir. Bu öncelik alanının kapsama alanına mesleki eğitim kurslarının, gençlik merkezlerinin, özellikle kadınlara yönelik “çok amaçlı toplum merkezleri”nin, öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı girmektedir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Birlikler;

3.     Üniversiteler.

Örnek Projeler

 • Çocuklar için okuma salonlarının, Gençlik Merkezlerinin, Kadın Destek Merkezlerinin kurulması ve/veya kapasitelerinin arttırılması;
 • Öğrenci yurtlarının tadilat, tamirat ve teşrifatı;
 • Okul çocukları arasında sürdürülebilir tarım uygulamaları bilincinin arttırılması için kapasite geliştirme programları;
 • Kilim, halı, dokuma veya oyuncak, ahşap atölyeleri gibi atölyelerin kurulumu;
 • Çamaşırhane ve tandır evlerinin kurulumu ve tefrişatı;
 • Engelli Destek Merkezlerinin kurulumu ve/veya kapasitelerinin arttırılması.
 • Kırsal kadın okuryazarlığını arttırmaya, genç kadınların bilgisayar kullanımı öğretmeye dönük projeler
 •  Kadının işgücüne katılımını arttırıcı bilgi ve beceri kazandırma projeleri
 • Kadın girişimcilerin yaratılması ve/veya desteklenmesi projeleri
 • Kadınlara yönelik ev ekonomisi eğitimi ve uygun malzeme destekleri sağlanması projeleri

 

Öncelik Alanı 6

Tarımda çeşitliliğin, katma değerin ve verimliliğin artırılması

Açıklama

Tarımsal üretimdeki en önemli problemlerin başında, verimlilik, pazarlama ve pazarlara erişim gibi konular gelmektedir.  Yerel ürünlerin üretiminin desteklenmesi, üretim altyapısının (seralar, sulama sistemleri) geliştirilmesi veya ürün kalitesinin arttırılmasına yönelik yatırımlar bu başlık altına girmektedir. 

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Odalar, Birlikler;

3.     Üniversiteler;

4.     KOBİ’ler, Organize Sanayi Bölgeleri;

5.     ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler;

Örnek Projeler

 • Tarımsal üretime yönelik kar amacı güden yatırımların yanı sıra, bu üretimleri destekleyecek ve geliştirecek AR-GE projeleri;
 • Soğuk hava deposu gibi ortak kullanım tesisleri;
 • Hayvancılık/besicilik, balıkçılık, süt kalitesinin tespiti için laboratuvar kurulması;
 • Dikey tarım v.b. alternatif tarım uygulamaları; 
 • Seraların yenilenmesi veya kurulması;
 • Köylerde ortak üretim ve/veya paketleme atölyelerinin kurulması;
 • Tarımda izlenebilirlik ve sertifikasyon projeleri;
 • Çiftçilerin bilinçlendirilmesine (üretim teknikleri ve becerileri, gübreleme, sulama teknikleri, yeni ürün, nöbetleşe ekim, organik tarım, modern seracılık vb. konular) yönelik projeler;
 • Mera alanları azalan yerleşimlerde hayvancılığın gerilememesi için mera iyileştirme projeleri;
 • Birden fazla boru hattı geçen tarım arazilerinin yeniden tarıma kazandırılması veya toprak kalitesini arttıran rehabilitasyon projeleri.

 

Öncelik Alanı 7

Yerel ve geleneksel ürünlerin üretiminin desteklenmesi

Açıklama

Yöresel ve geleneksel ürünlerin kalitesinin arttırılarak ekonomiye kazandırılmasının, bireysel gelir düzeyinin arttırılması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi yönleriyle istihdam üzerindeki etkisi büyüktür.  Yöresel ürünlerin üretimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, ürünlerin tanıtımı ve belirli bir politika çerçevesinde ürünlerin pazara ulaştırılması konusunda bütüncül yaklaşıma sahip projelerin bölgeye önemli katkıları olacaktır. Pazarlamanın gelişmesi bu alanlarda girişimciliğin de gelişmesini sağlayacaktır.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Odalar, Birlikler;

3.     Üniversiteler;

4.     KOBİ’ler, Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler;

5.     ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler;

Örnek Projeler

 • Yöresel el sanatlarını geliştirme;
 • Arıcılık; (Kafkas) arı ırkının genlerinin korunması; propolis, polen ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi için ortak tesislerin geliştirilmesi;
 • Organik gübre üretimi ve pazarlanması;
 • Ahırların modernizasyonu ve hayvan alımı;
 • Meyve ve sebze suyu üretimi;
 • Süt ürünlerinin kalitelerinin arttırılması ve pazarlanması;
 • Kristalize tuz üretimi;
 • Yerel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması;
 • Jeotermal, biyogaz, güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan seraların, ahırların ve işletmelerin yapılması/yenilenmesi;
 • KOBİ’lerin üretimlerini arttıran, çeşitlendiren veya yeni ürün üretmelerini sağlayan makine ve teçhizatın alınması;
 • KOBİ’lerin ürünleriyle ilgili markalaşma ve tasarım projeleri;
 • KOBİ’lerin kapasitelerinin ve verimliliklerinin arttırılmasına yönelik projeler (eğitim, sertifikasyon, ERP ve benzeri);
 • Soğuk süt zincirinin kurulumu;
 • Orman ürünleri işleme projeleri;
 • Entegre et, süt ve süt ürünleri tesisi projeleri;
 • Kaynak suyunun işlenmesine yönelik projeler.

5.   ÇEVRE BİLEŞENİ

5.1.  Çevre Bileşeni için Örnek Projeler

Farklı öncelik alanlarına göre örnek projeler ve uygun Başvuru Sahipleri aşağıda verilmektedir:

Öncelik Alanı 1

Doğal kaynakların, su ve toprağın sürdürülebilir yönetimi

Açıklama

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, kaynakların tüketiminden ziyade, gelecek nesiller için akılcı kullanımını amaçlayan planlama ilkelerine öncelik verir. Yerel kalkınma küçük ölçek odaklı olup, kısa zamanda hayata geçirilen, yerel koşullara en iyi şekilde karşılık veren projeleri hedeflemektedir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

1.     Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;

2.     Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kooperatifler, Sulama Birlikleri;

3.     Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;

4.     ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler;

5.     Üniversiteler;

6.     Tarımsal Araştırma Enstitüleri.

Örnek Projeler

 • Su tasarrufuna yönelik, sulama sistemlerinin kurulması;
 • Arazi ıslahı çalışmaları;
 • Su kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefleyen, su kayıp ve kaçaklarının azaltılması projeleri;
 • Su kaçak tespit ekipmanı alımı;
 • Tarım arazilerinin korunması ve iyileştirilmesi projeleri.
 • Su kalitesinin yenilikçi yaklaşımlarla incelenmesi / izlenmesi

 

Öncelik Alanı 2

Yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve geliştirilmesi

Açıklama

Hidroelektrik santraller, ısıtma amaçlı biyokütle, termal güneş ve jeotermal enerji kullanımı Türkiye’de enerji karmasına katkıda bulunan başlıca yenilenebilir enerji kaynakları olagelmiştir. Son yıllarda ise, jeotermal enerji ve rüzgâr enerjisine dayalı elektrik üretimi gibi teknolojiler de Türkiye’nin enerji sektöründe etkili olmaya başlamıştır.

TANAP boru hattının geçtiği güzergâh, aktif fay hatları nedeniyle özellikle jeotermal kaynaklar açısından zengin coğrafi alanları içermektedir.  Bu coğrafi alanlar, Erzurum’da Aziziye, Konaklı, Köprüköy ve Pasinler, Erzincan’da Ekşisu, Sivas’ta Yıldızeli, Deli Çermik, Eskişehir’de Seyitgazi, Bursa’da Harmancık ve Mustafa Kemal Paşa olarak belirlenmiştir. 

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler; İl / İlçe Özel İdareleri, Belediyeler, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Odalar, Birlikler;
 3. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
 4. KOBİ’ler,  Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler;

5.     ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler;

 1. Üniversiteler.

Örnek Projeler

 • İçme suyu ya da sulama suyunun kaynağından temin edilmesi, iletilmesi, dağıtılması ve içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin işletilmesi için gerekli enerjinin yenilenebilir enerji kaynakları yoluyla temin edilmesi – örneğin su kuyuları, depolar ve terfi merkezlerine güneş enerjisi panelleri kurulması;
 • Jeotermal enerjinin elektrik enerjisi üretimi, ısıtma veya soğutma amaçlı kullanımı;
 • Güneş enerjisinin konutlarda, işletmelerde, okul ve hastanelerde, tarımsal faaliyetler için gerekli enerjinin üretilmesinde kullanılması;
 • Besi ve kümes hayvanları atıklarından biyogaz elde edilmesi;
 • Rüzgâr ve dalga gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin geliştirilmesi;
 • Enerji ağaçları, bisiklet yolundan enerji üretilmesi gibi yenilikçi projeler.

 

Öncelik Alanı 3

Çevresel Altyapının Yönetimi ve Çevre Bilincinin Artırılması

Açıklama

2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TANAP boru hattının geçtiği illerde yapılan bir çevre envanteri (dökümü), evsel kökenli atık su deşarjının toprak, yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine yol açtığını ortaya çıkarmıştır.  Doğal kaynakların kirlenmesini önlemek amacıyla kentsel altyapının iyileştirilmesi, yerel halkın çevre bilincinin artırılması amaçlanmaktadır.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler;
 3. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
 4. Üniversiteler.

Örnek Projeler

 • Kanalizasyon ve içme suyu şebekesi, içme suyu ve atık su arıtma tesisleri, katı atık depolama tesisleri, katı atık aktarma istasyonları;
 • Mevcut şebekenin rehabilitasyonu (iyileştirilmesi);
 • Mevcut arıtma tesisi ya da katı atık tesisinin kapasite artışı ya da yenilikçi teknoloji içeren bir ünite eklenerek iyileştirilmesi;
 • Katı atıkların ve tıbbi atıkların taşınması için araç alınması;
 • Katı atıkların yeniden kullanımı ve geri dönüşümüne yönelik bilinçlendirme projeleri;
 • Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) üretim tesisleri;
 • Çevre bilincinin artırılması ve geliştirilmesi için rekreasyon (eğlendinlen), parklar, vb. tesislerin kurulması;
 • Müzelere ekipman temini yoluyla kapasite artırımı;
 • Doğa yürüyüşü yollarının geliştirilmesi;
 • Kura Nehri’ndeki yasadışı balık avlanmasına ilişkin kamu bilincinin artırılması;
 • TANAP Hattı boyunca yapılan tarım, balıkçılık ve hayvancılık faaliyetlerinin habitatlar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında kamu bilincinin artırılması;
 • TANAP Hattı boyunca gözlenen aşırı otlatmanın habitatlar üzerinde yarattığı baskının azaltılması için kamu bilincinin artırılması;
 • Arboretum (Ağaç Parkı) Projesi;
 • TANAP Hattında tespit edilen nesli tükenmekte olan ve endemik türleri kapsayan bir rehber kitabın yayımlanması ve bu konuda bir farkındalık oluşturulması.

 

Öncelik Alanı 4

Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin yetiştirilmesinin desteklenmesi ve ekonomik kullanımı

Açıklama

Tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkiler içerisinde ülkemizde kimyon, anason, kekik, çemen, haşhaş, rezene, nane ve kişnişin tarımı yapılmaktadır. Defne, mahlep, ıhlamur çiçeği, adaçayı, biberiye, meyan kökü ve ardıç kabukları doğadan toplanmaktadır. 

Tarım ekonomisi uygulamalarının geliştirilmesi yoluyla, araştırmalara katkı verilmesi, örnek ekim ve üretim dahil olmak üzere ekoloji (çevrebilim) ve genetik materyalden fayda sağlamak sektörel kalkınma ortamının yaratılması hedeflemektedir.

Diğer yandan, bu tür bitkilerin değerinin hızla artması, doğadan aşırı toplanmasına ve türün tehlikeye girmesine yol açabilir.  Uygulama aşamasında dikkat edilmesi konulardan biri, tıbbi ve aromatik (hoş kokulu)bitki üretimi için yeterince katı yetiştirme prensiplerinin ve kontrol mekanizmalarının tanımlanmasıdır.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler: İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), Belediyeler, Köy Muhtarları; Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları: Vakıflar, Dernekler, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Odalar;
 3. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
 4. KOBİ’ler, Organize Sanayi Bölgeleri, Kooperatifler;
 5. Üniversiteler.

Örnek Projeler

 • Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin ticaretinin yapılması (paketleme ve pazarlama mekanizmaları);
 • Yerel tıbbi ve aromatik (hoş kokulu) bitkilerin tescili ve standardizasyonu;
 • Uluslararası ticarette önem taşıyan türlerin ekilmesi ve ihraç edilmesi;
 • Uzun yapraklı nanenin (M. longifolia ssp. Longifolia)  üretimi ile ilgili araştırmalara katkı sağlanması, ekim çalışmaları.

 

Öncelik Alanı 5

Biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin geliştirilmesi ve korunması

Açıklama

Biyolojik çeşitliliğin, sulak alanlar, doğal yaşam alanları, türler, genler ve tarım, ormancılık ve sanayi için önemi dikkate alınarak korunması gerekmektedir. Yerel balık türlerinin bazıları nesli tükenmek üzere olan (Kritik Düzeyde Tehlike Altında – CR ) sınıflandırılmış türler (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği - IUCN) arasındadır.  Boru hattının döşenmesi sırasındaki faaliyetlerin, özellikle yerel balık türlerinin çok duyarlı ve savunmasız olacağı öngörülmektedir.

Başvuru Sahibi veya Ortağı olmaya uygun Kuruluşlar

 1. Yerel Yönetimler: Belediyeler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri;
 2. Sivil Toplum Kuruluşları; Vakıflar, Dernekler, Birlikler;
 3. Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar;
 4. Üniversiteler.

Örnek Projeler

 • Sivas sulak alanları ve Hafik – Zara Bölgesinde bulunan (Çetme Gölü, Balıklıkaya, Tuzlu göl, vb.) karstik bölge için yönetim planları yapılması;
 • Kafkas kazı gibi yerel biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması ve geliştirilmesi;
 • Çambeli – Yeniköy civarında Huş tavuklarının korunması ve geliştirilmesi;
 • Sivas çan çiçeği, astralagus zaraensis türlerinin korunması, rehabilitasyonu ve araştırılmasınn desteklenmesi;
 • Dans sineği (Hilara n.sp)’nin yeni tür olarak tanıtılması;
 • Çayır sineği (Hexatoma n. sp)’nin tanıtılması ve korunması;
 •  Koruma öncelikli tür olarak belirlenen 4 grup altında toplanan eklem bacaklılar (arthropoda) türü ile ilgili bilimsel araştırma çalışmalarının desteklenmesi;
 • Kuş popülasyonu açısından zengin olduğu belirlenen Yozgat’taki bir sulak alanın kuş gözlem alanı olarak tanıtılması ve kuş gözlem kulesi yapılarak bilincin artırılması.

Tür Eylem Plan

 • TANAP Hattı boyunca gözlenen 19 Koruma Öncelikli Tür için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi;
 • Küçük akbaba (Neophron percnopterus) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi;
 • Karagana esmeri (Neolycaena soezen) için Tür Eylem Planı hazırlanması ve belirlenen aksiyonların hayata geçirilmesine yönelik faaliyetlerle desteklenmesi.

6.   SÖZLEŞME MAKAMI TARAFINDAN SAĞLANAN MALİ DESTEK

6.1.  Başvuru Sayısı ve Hibenin Büyüklüğü

SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Orta Ölçekli Hibeler kapsamında talep edilen hibe, proje teklifi için asgari 200.000 TL ve azami 1.500.000 TL arasında olabilir. Herhangi bir kurum veya kuruluş en fazla iki proje teklifi ile başvurabilir, ancak bunlardan yalnızca birisi için hibe almaya hak kazanabilir.

SEIP kapsamında talep edilen hibe miktarı, proje bütçesinin toplam uygun maliyetlerinin %95’i veya altında olmak zorundadır. Projenin kalan bütçesi (en az %5) Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak sağlanmalıdır.

7.   TANAP SEIP DOĞRUDAN HİBE FONLAMA MEKANİZMASI İÇİN KURALLAR

Bu rehber, SEIP Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması Orta Ölçekli Hibeler kapsamında finanse edilen projelerin başvurusu, seçimi ve uygulanması için kuralları düzenlemektedir.  Rehber aynı zamanda http://www.tanap-seip.com internet adresinde de bulunmaktadır.

7.1.  Uygunluk Kriterleri

Aşağıda belirtilen konularla ilgili üç grup uygunluk kriteri (kıstasları) bulunmaktadır:

Aktörler:

 • Başvuru Sahibi
 • Ortak(lar) (eğer varsa)

Projeler:

Hibe verilebilecek olan projelerdir.

Maliyetler:

Hibe miktarının belirlenmesinde dikkate alınabilecek olan maliyet türleridir.

7.1.1.     Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu (Başvuru Sahibi ve Ortaklar )

Başvuru Sahibi

Hibe almaya uygun olmak için, Başvuru Sahibi aşağıda belirtilen tüzel veya gerçek kişilerden birisi olmalıdır:

Yerel yönetim, sivil toplum kuruluşu (STK), kâr amacı gütmeyen kooperatifler, kooperatifler, birlikler, okul-aile birlikleri, vakıflar, meslek odaları, federasyonlar ve birlik konfederasyonları, ulusal ve uluslararası kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, KOBİ’ler, Köy Muhtarları, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İl / İlçe Özel İdareleri, YİKOB’lar (Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları), ÇKS – Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan Gerçek Kişiler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS).

Çağrı tarihinden sonra faaliyetine başlayan kuruluşlar da Başvuru Sahibi olabilirler.

ÖNEMLİ NOT 1

STK şubelerinin Genel Merkezlerinden projeye başvurularına dair alınan bir “teyit yazısı” vermeleri gerekmektedir.

 

Muhtemel Başvuru Sahibi, adının Kamu İhale Kurumu (KİK)’nun yasaklı listesinde bulunması halinde SEIP’e başvuramaz ya da hibe almaya hak kazanamaz. Başvuru Sahibi, kendisinin, ortaklarının ve iştiraklerinin http://www.ebrd.com/pages/about/integrity/list.shtml adresinde yer alan EBRD/IFC’nin Uygun Olmayan Tüzel Kişilikler Listesinde bulunmadığını ve Dünya Bankası’nın http://www.worldbank.org/debarr adresinde yer alan Uygun Olmayan Firma ve Kişiler Listesi’nde bulunmadığını Hibe Başvuru Formunun 7. Bölümünde beyan edecektir. Ayrıca taraflardan herhangi biri, IFC/EIB/EBRD ve EU/US/UN ve Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri tarafından herhangi bir yaptırıma tabi olmamalıdır.

Başvuru Sahipleri vergi ve Sosyal Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdırlar (yapılandırılmış borçlar kabul edilecektir).

Hibe Sözleşmesi yapılması halinde, Başvuru Sahibi proje kapsamında Faydalanıcı olacaktır.

Başvuru Sahibi, bundan sonra tanımlandığı üzere Ortaklar ile birlikte hareket etmek zorundadır.

Ortak(lar)

Ortak(lar) projenin tasarlanması ve uygulanmasına katılım sağlamalıdır.

Proje kapsamında Başvuru Sahibi için uygun olan maliyetler, Ortaklar için de uygun maliyet olarak kabul edilecektir.

Ortak(lar), Başvuru Sahibinin kendisine uygulanan uygunluk kriterlerini sağlamalıdır.

Ortak(lar), Hibe Başvuru Formunun 3.2 Bölümünde yer alan Beyannameyi imzalayacaklardır.

Birliklerin/vakıfların genel merkezleri ve onların şubeleri aynı proje için birlikte Başvuru Sahibi ve Ortak olamazlar.

Ortak(lar) için maksimum bir sayı bulunmamaktadır. Ancak, başarılı bir proje ve uygulama için her bir Ortağın rolü ve görevinin projede net bir biçimde tanımlanması gerekmektedir.

İştirakçi(ler)

İştirakçi(ler), Hibe Başvuru Formu Bölüm 4.2’de yer alan Beyannameyi imzalayacaklardır. 

İştirakçi(ler) projede görev alabilirler ancak, hibe fonlarından faydalanamazlar. İştirakçi(ler), bölüm 7.1.1.’de atıf yapılan Başvuru Sahibinin uygunluk kriterlerini karşılamak zorunda değildir.

7.1.2.     Uygun Projeler

Tanım

Uygun projeler, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programlarının hedeflerine katkı sağlayacak ve öncelik alanlarından en az birinin kapsamına giren faaliyet gruplarıdır. 

Süre

Başlangıçta planlanan proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır.  

Uygulama Yeri

Faaliyetlerin, TANAP Boru Hattı güzergâhı üzerindeki bir veya birden fazla ilde uygulanması gerekmektedir.  Bu çağrı kapsamındaki iller aşağıdaki gibidir: 

Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale.

Projelerin bu illerde kurulacak Proje ofislerinden yönetilmesi zorunludur. Proje faaliyetlerinin uygulanacağı yerlerde Proje ofisleri kurulmayacak ise, gerekçeleri açık olarak Hibe Başvuru Formunda belirtilmelidir.

Hedef Gruplar

 1. Projenin asıl hedef grupları, boru hattı üzerindeki illerde ve özellikle hattın güzergâhı üzerindeki ilçelerde yaşayanlardır. 

Ayrıca, aşağıda tanımlanan dezavantajlı gruplara öncelik verilecektir:

 • Kadınlar: Ailenin tek gelir sağlayıcısı olan ve projedeki kamulaştırma nedeniyle geçim kaynaklarını kaybeden hanereisi kadın olan haneler;
 • Yoksullar: Asgari gelir düzeyinin altında kazancı olan ve projedeki kamulaştırma nedeniyle gelir kaybına veya azalmasına uğrayanlar;
 • Topraksız vatandaşlar: Kendine ait ekip biçtiği toprağı olmayan ancak başkalarının arazilerinden geçimini sürdürüp projedeki kamulaştırma sonrasında artık başkalarının topraklarında çalışma imkânını da kaybedenler;
 • Yaşlılar: Kamulaştırma nedeniyle toprağını, dolayısıyla geçim kaynağını kaybeden, yaşamlarını sürdürmekte zorlanan, genellikle okur-yazar olmayan, yalnız yaşayan; bu nedenle ilave sosyal destek ihtiyacı olan ileri yaştaki vatandaşlar;
 • Engelliler: Toprağını dolayısıyla geçim kaynağını kaybettikten sonra yaşamlarını sürdürmekte zorlanma ihtimali olan engelli vatandaşlar.

Proje amaçları ve uygulama alanları bakımından birebir benzerlik gösteren projelerde dezavantajlı grupları dahil eden proje teklifi tercih edilecektir.

Proje Türleri

Program hedeflerinin gerçekleşmesini amaçlayan ve bir veya birden fazla öncelik alanına giren tüm projeler mali destek almaya uygundur.

Yukarıda 4.1 ve 5.1 bölümlerinde sıralanan projeler sadece örnek olarak dikkate alınmalıdır, teklifler bu projelerle sınırlı olmamalıdır.

Faydalanıcı ve Ortak(ları) alt yüklenici sözleşmeleri yapabilirler. Faydalanıcı, Ortak(ları) ve İştirakçiler, Projede alt yüklenici olamazlar.

Toplumsal kullanıma açık atölyeler, spor tesisleri, eğitim merkezleri vb. için prefabrik yapı alımları uygun maliyet olarak değerlendirilecektir. 

Proje kapsamında inşaat veya rehabilitasyon (iyileştirme) işleri olması durumunda, inşaat kontrollüğü hizmetlerinin Faydalanıcı tarafından temin edilmesi gerekmektedir.  Eğer Faydalanıcı bir kamu kurumu ise inşaat kontrollüğü hizmetleri, aynı kurumun ilgili birimi tarafından veya konu hakkında deneyimli yetkili kişi veya firmalardan hizmet alımı yoluyla veya deneyimli kamu kurumları ile işbirliği yapılarak sağlanmalıdır.  Eğer Faydalanıcı bir kamu kuruluşu değilse, inşaat kontrollüğü için deneyimli ve yetkili kişi veya firmalardan hizmet alımı gerçekleştirmelidir.

7.1.3.    Uygun Olmayan Projeler 

Aşağıda belirtilen proje türleri kabul edilmeyecektir.

 • Sadece veya büyük ölçüde; çalıştay, seminer, konferans ve kongrelere katılım için bireysel destekleri içeren projeler;
 • Sadece veya büyük ölçüde çalışmalar ya da eğitim kursları için kişisel bursları içeren projeler;
 • Sadece konferanslar, masa başı toplantıları, seminerler veya benzeri tek seferlik projeler. Bunlar, kapsamlı bir projenin bir parçasını oluşturması halinde finanse edilebilir.  Bu amaçla, bir konferans için hazırlık çalışmaları ve bildirilerin yayımlanması tek başlarına kapsamlı bir projeyi oluşturmazlar;
 • Devlet bütçesinden, diğer hibe sağlayıcılarından veya diğer fonlardan halen finanse edilen projeler (mevcut projenin tamamlayıcı özelliği bulunması veya yeni faaliyetler katıyor olması durumları hariç);
 • TANAP ile sözleşme imzalamadan önce başlayan faaliyetler;
 • Yalnızca akademik araştırma faaliyetlerini, fizibilite çalışmalarını içeren projeler (kapsamlı bir projenin parçası değilse);
 • Partizan niteliğinde veya siyasi partilerle ilgili projeler;
 • Siyasi partileri destekleyen projeler;
 • Mali destek faaliyetleri (örneğin kendi işyerini kuran kişilere ya da kuruluşlara, hibenin hibe olarak ya da kredi olarak verilmesi);
 • Yeni bina inşaatı veya yatırımı;
 • Sadece strateji geliştirilmesini, planları ya da benzeri dokümanları (Bölüm 5.1’de belirtilen tür koruma eylem planları ve yönetim planları hariç) içeren projeler;
 • Gıda, giysi temini gibi sosyal hizmet projeleri;
 • Proje yazımı, yapılabilirlik etüdü, proje tasarımı ve ÇED hazırlama gibi faaliyetler.

Projeler sadece bir faaliyete odaklanmamalıdır.  Organizasyon faaliyetleri, açık olarak tanımlanan amaçları, hedef grupları ve planlanan sonuçları ile tutarlı faaliyet göstererek, kendi-kendine yeten işlemler olmalıdır.

ÖNEMLİ NOT 2

Prensipte, başvurular özgün olmalı ve hedef grupların ihtiyaçlarına, problemlerine uygun çözümler üreten uygulama yöntemleri ile tasarlanmalıdır. Bu nedenle, teklifler aşağıdaki gibi aynı sunumu yaptığında, Uzmanlar Komitesi ve/veya Sözleşme Makamı tarafından dikkate almaya değer bulunan sağlam bir gerekçe olmadığı müddetçe, “kes-yapıştır başvurular” değerlendirme sürecinde elenebilir.

 

Üçüncü Taraflara Mali Destek

Proje kapsamında, Başvuru sahipleri üçüncü taraflara mali destek teklif edemezler.

7.1.4.    Uygun Maliyetler

Sadece uygun maliyetler hibeden karşılanacaktır. Uygun maliyet kategorileri aşağıda gösterilmektedir.  Bütçe, hem tahmini maliyet hem de “uygun maliyetlerin” tavanıdır.  

Uygun maliyetlerin geri ödemesi, Faydalanıcıların yaptığı gerçek harcamalara dayanacaktır.

ÖNEMLİ NOT 3

Aşağıdaki koşullar hariç, 657 sayılı kanun kapsamında görevlendirilen Devlet Memurları, bu proje kapsamında görevlendirilemez ve herhangi bir maaş ödemesi yapılamaz.

Projede görevlendirilen personel kurumlarından gerekli izinleri alır ve Faydalanıcının maaş bordrosunda bulunurlarsa, bu personele Faydalanıcı ya da Ortakları tarafından ödeme yapılır.

Diğer kamu çalışanları, kendilerinin ve kurumlarının tabi olduğu yürürlükteki kanun(lar) çerçevesinde projede görevlendirilebilirler.

 

Maliyetlerin uygunluğu için temel hususlar aşağıda özetlenmiştir:

 • Harcamalar proje uygulama süresi içinde yapılmalıdır;
 • Maliyetler, Proje bütçesinde belirtilmiş olmalıdır (Hibe Sözleşmesi Ek III);
 • Maliyetler Projeyi yürütmek için gerekli olmalıdır;
 • Maliyetler “iyi mali yönetim”, özellikle de “paranın değeri” ve “maliyet etkinliği” prensiplerine uygun olmalıdır;
 • Faydalanıcının ödeme talep ettiği faaliyetler, Proje Tanımında (Hibe Sözleşmesi Ek I) belirtilen faaliyetlerle örtüşmelidir;
 • Sözleşmede veya daha sonra kabul edilmiş değişiklerde bahsedilmeyen faaliyetlerden doğan tüm harcamalar uygun olmayan maliyet sayılır;
 • Tüm maliyetler gerçek maliyet olmalıdır, yani Faydalanıcı (ve eğer varsa ortakları) tarafından gerçekleştirilmiş olmalıdır;
 • Maliyetler, Faydalanıcının (ve eğer varsa ortakları) muhasebe kayıtlarında veya vergi belgelerinde kayıtlı olmalıdır. Ayrıca saptanabilir, doğrulanabilir ve destekleyici belgelerin asılları ile kanıtlanabilir olmalıdır;
 • Proje faaliyetleri ile ilgisi olmayan veya bildirilen faaliyetler dışındaki faaliyetlerden kaynaklanan harcamalar uygun olmayan maliyet olacaktır.

İhtiyat Payı

Bütçe, uygun maliyetler alt-toplamının %10’unu (bütçenin 6. kalemi) geçmeyecek şekilde İhtiyat Payı (bütçenin 7. kalemi) içerebilir.  Hibe sözleşmesinden kaynaklanan damga vergisi TANAP tarafından ödenerek bu kalemden düşülecektir. Ayrıca Faydalanıcı banka masraflarını bu kalemden ödeyebilir.

7.1.5.    Uygun Olmayan Maliyetler

Aşağıdaki maliyetler uygun maliyet değildir:

 • Arazi ve bina satınalımı;
 • Cezalar, mali cezalar ve mahkeme giderleri;
 • İkinci el ekipman alımı;
 • Ayni katkılar;
 • Amortisman giderleri;
 • Borçlar ve borç yönetim giderleri;
 • Zarar ve gelecekteki borçlar için ayrılan karşılıklar;
 • Faiz ödemeleri;
 • Proje başlamadan önce yapılan harcamalar;
 • Başka bir hibe programı veya proje kapsamında karşılanan giderler;
 • Üçüncü taraflara verilen mali destekler;
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlara ödenen ücretler. Ancak, bu kişi, Faydalanıcı veya Ortaklarının personeli ve proje için görevlendirilmiş ise, bu personelin ücreti eşfinansman olarak sayılabilir. 

7.2.  Görünürlük

Başvuru sahipleri, TANAP’ın projeyi finanse ettiğini kamuoyuna duyurmak için gerekli özeni gösterecek ayrıca TANAP tarafından duyurusu yapılan Görünürlük Kurallarına riayet edecektir. 

7.3.  Başvuru Prosedürleri

7.3.1.    Başvuru Formlarıve Başvuru Paketi

Başvuru Formu ve tüm eklerine ait şablonlara http://www.tanap-seip.com adresinden ulaşılabilir. Başvuru, bu dökümanları imzalı ve paraflı olarak içeren ve detayları izleyen bölümde Başvuru Paketi’nin Sözleşme Makamı’na teklif verme son tarihi ve saatinden önce teslim edilmesiyle yapılacaktır.

Başvuru Paketi aşağıdakilerden oluşmaktadır:

 1. Başvuru sahibinin dolduracağı, hazırlayacağı belgeler (Başvuru formu ve ekleri) (Bir asıl set, iki kopya set);
 2. Başvuru sahibinin diğer kurum ve otoritelerden temin edeceği belgeler (Bir asıl set, iki kopya set);
 3. Yukarıdaki maddelerde yer alan belgeleri ihtiva eden ve optik ortamda (CD veya DVD) teslim edilecek Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi.

Sözleşme Makamı, başvuruların hatasız ve kolay yapılabilmesi için http://www.tanap-seip.com adresinden ulaşılabilen bir başvuru aracını (HİBEBİS) kullanımınıza açmıştır.

Başvuru Sahipleri, internet üzerinden başvuru yapabilmek için önce http://www.tanap-seip.com adresinden kendi kullanıcı hesaplarını oluşturmalıdır. Başvuru Sahipleri, kullanıcı hesabı oluşturma işlemlerini, web sayfalarının yönlendirmesiyle, web formu, mobil kısa mesaj ve e-posta iletişimi içeren bir süreç üzerinden tamamlayacaklardır. Kullanıcı adı ve parolalarını kullanarak, http://hibebis.tanap-seip.com üzerinden ulaşılan HİBEBİS’e bağlanarak veri girişlerini yapacaklardır.

Başvuru Sahipleri, Başvuru Formu ve eklerinin çıktılarını alarak her sayfasını paraflayacak, ilgili yerleri imzalayacak ve belirtilen adrese teslim edeceklerdir.

Başvurular Türkçe yapılmalı ve İngilizce özetle birlikte teslim edilmelidir.

Ortak(lar), Hibe Başvuru Formunun ilgili bölümlerinde mutlaka belirtilmelidir. Ortak(lar) mutlaka Başvuru Formunun Bölüm 3.3’deki beyanı ve Bölüm 3.2’deki beyannameyi doldurmalı ve imzalamalıdır.

Başvuru Formundaki herhangi bir hata veya önemli bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların başvuru formunda belirtilenlerle tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.

Sadece sunulan bilginin açık olmaması ve bu yüzden Sözleşme Makamının tarafsız bir değerlendirme yapmasına engel teşkil etmesi durumunda, Başvuru Sahibinden ek açıklama talep edilecektir.

Hibe Başvuru Formunun tüm bölümleri mutlaka doldurulmalıdır. Doldurulmayan bölümlerle ilgili açıklama mutlaka yapılmalıdır, aksi takdirde başvurunun rededilmesine yol açabilir.

Lütfen sadece Başvuru Formu ve doldurulması gereken matbu eklerin (bütçe, mantıksal çerçeve) değerlendirmeye alınacağını dikkate alınız. Bu nedenle dokümanların Proje ile ilgili tüm bilgiyi içeriyor olması gerekmektedir. 

7.3.2.    Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak

Başvurular Sözleşme Makamının aşağıda belirtilen adresine elden ya da posta yoluyla yapılacaktır.

Başvurular ayrıca Sözleşme Makamının, Başvuru Paketinin hatasız ve kolay üretimini sağlamak için geliştirdiği başvuru aracı üzerinden de başlatılabilecektir. Bu başvurular için aşağıdaki aşamalar (A-F) takip edilecektir.

ÖNEMLİ! Başvurular Proje Başvuru Formu ve eklerinin Sözleşme Makamına posta yoluyla ya da elden teslim edilmesiyle geçerlilik kazanacaktır.

 1. Aşağıda listesi verilen dokümanlar HİBEBİS üzerinden doldurulacaktır. HİBEBİS Başvuru Sahiplerini yönlendirecektir.
  1. Başvuru Formu ve İngilizce Özeti (Ek I);
  2. Mantıksal Çerçeve (Ek II);
  3. Bütçe (Ek III);
  4. TANAP Dürüstlük Durum Değerlendirmesi (IDD) Formu (Ek VII).
 2. Ek V’de listesi verilen Destekleyici Belgeler taranacak ve PDF olarak HİBEBİS’e yüklenecektir. HİBEBİS bu aşamada da Başvuru Sahiplerini yönlendirecektir.
 3. Başvuru Sahipleri A ve B adımlarını tamamladıktan sonra HİBEBİS’i kullanarak bir Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi oluşturacak ve bilgisayarlarına indireceklerdir. Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi, birden fazla dosya ihtiva eden sıkıştırılmış bir arşiv dosyası olacak ve HİBEBİS’in yönlendirmesiyle indirilecektir.
 4. Başvuru Sahipleri, C adımında bilgisayarlarına indirdikleri Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi içerisindeki dokümanları paket içerisindeki sırayla yazıcıdan biri ana diğer ikisi kopya olmak üzere 3 takım olarak döktüreceklerdir.
 5. Başvuru Sahipleri, C adımında bilgisayarlarına indirdikleri Sayısallaştırılmış Başvuru Paketi’ni, TANAP’a teslim edilmek üzere optik kayıt ortamına (CD-ROM veya DVD) aktaracaklardır. Bu işlemi yaparken HİBEBİS tarafından verilmiş arşiv dosya adını ve arşiv dosya içeriğini değiştirmeyecekler, optik ortamda alt klasör açmayacaklardır. Başvuru Sahipleri aynı zamanda söz konusu arşiv dosyasının optik kayıt ortamındaki tek dosya olmasını sağlayacaklardır.
 6. Başvuru Sahipleri orijinal dokümanları, kopyaları ve Sayısallaştırılmış Başvuru Paketini içeren optik kayıt ortamını TANAP’a teslim edeceklerdir.

Yukarıdaki adımlarda üretilen dokümanların tümünün ilgili yerleri imzalanacak ve diğer sayfalar paraflanacaktır. Başvurların işleme alınmasını sağlamak için, her biri Sayısallaştırılmış Başvuru Paketinde olduğu gibi sıralanmış ve dosyalanmış bir asıl ve iki kopya takımolarak Optik Ortam ile birlikte paketleyerek bir Başvuru Paketi oluşturacaklardır. Başvuru Paketi, Sözleşme Makamı’nın aşağıda belirtilen adresine teslim edilecektir.

Lütfen başvuru paketinde yer alan dokümanları zımbalamayınız!

Başvuru Sahipleri, Hibe Başvuru Formu’nun 5. Bölümünde yer alan Kontrol Listesini kullanarak başvurularının tam olduğunu doğrulamalıdır. HİBEBİS, bu yönde yapılabilecek hataları önlemede önemli bir yardımcıdır. Eksik başvurular reddedilebilir.

Başvuru paketi, üzerinde referans numarası ve SEIP (TANAP/2017/01/DG) başlığı, Başvuru sahibinin tam adı ve adresi ve “AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ” ibareleri yer alan A4 boyutunda bir Paket Etiketiyle etiketlenmelidir. Paket etiketi HİBEBİS’in yönlendirmesiyle Başvuru Sahibinin bilgisayarına indirilebilecektir. Başvuru Sahibi, Paket Etiketini yazıcıdan döktürecek ve paket üzerine yapıştıracaktır. Paket etiketi örneği izleyen sayfada verilmiştir.Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları – Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması

DOĞRUDAN HİBE BAŞVURU PAKETİ

İlgi: TANAP/2017/01/DG – AÇILIŞ OTURUMUNDAN ÖNCE AÇMAYINIZ

BAŞVURU SAHİBİ

 

PROJE ADI

 

 

 

 

Lütfen aşağıdakilerden birini işaretleyiniz

 

Lütfen aşağıdakilerden birini işaretleyiniz

SOSYAL BİLEŞEN

 

ORTA ÖLÇEKLİ HİBE

ÇEVRESEL BİLEŞEN

 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİBE

 

ALICI

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş.

Kızılırmak Mahallesi, Ufuk Üniversitesi Cad.

Farilya İş Merkezi, No:8 Kat: -1, Doküman Kontrol Merkezi

Çukurambar, Çankaya, Ankara

Lütfen bu etiketin üzerine başka bir etiket ve benzeri herhangi bir materyal yapıştırmayınız.

Başvuru Paketi, taahhütlü posta yoluyla, özel kargo şirketi ile veya elden (teslim eden kişiye imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir) önceki sayfada yer verilen alıcı adresine gönderilmeli / teslim edilmelidir.

Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

7.3.3.    Başvuruların Teslim Tarihi

Başvuruların son teslim tarihi 20.04.2017’dir ve gönderi tarihi, posta mühürü veya teslim fişi ile belgelenecektir.  Elden yapılan teslimatlarda, teslim tarihi20.04.2017 ve saat 17:00 (yerel saat)’dir ve imzalı ve tarihli alındı belgesi ile belgelenecektir. Başvuru süresinden sonra yapılan başvuru otomatik olarak reddedilecektir.

7.3.4.    Başvurular için İlave Bilgi

SEIP hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.  Toplantıların kesin tarihleri ve yerleri TANAP’ın (http://www.tanap.com) ve SEIP’in (http://www.tanap-seip.com) web sayfalarında duyurulacaktır.

Sorulara, SEIP’e ulaşma tarihinden sonra 5 (beş) gün içerisinde cevap verilecektir. Sorular, tekliflerin alınması için belirlenen son başvuru tarihinden 6 (altı) gün öncesine kadar, http://www.tanap-seip.com adresi üzerinden erişilebilen soru formu üzerinden iletilebilir.

Sözleşme Makamının, bu tarihten sonra alınan sorulara cevap vermek zorunluluğu bulunmamaktadır.

İhtiyaç oluştukça, tüm Başvuru Sahiplerini ilgilendirebilecek sorular, cevaplarıyla birlikte TANAP’ın http://www.tanap-seip.com internet adresinde yayımlanacaktır. Bu nedenle, yayımlanan sorular ve yanıtları hakkında bilgi sahibi olmak için yukarıda belirtilen web sayfasının düzenli olarak ziyaret edilmesi tavsiye edilmektedir.

7.3.5.    Sözleşme Aşamasında Teslim Edilmesi Gereken Dokümanlar

Projenin uygulanması için gerekli olan Çevresel Etki Değerlendirmesi, DSİ kuyu açma ruhsatı, KUDEB (Belediye ve İl Özel İdareleri’ne bağlı Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları), inşaat yapım izinleri, vb tüm izinlerin sözleşme aşamasından önce alınmış olması gerekmektedir.  Bu dokümanlar Sözleşme aşamasında sunulacaktır.

7.4.  Uygunluk Kontrolü – IDD  (Dürüstlük Durum Değerlendirmesi)

Sözleşme Makamı, Başvuru Sahiplerinin etik standartlara uymasını bekler. Bu nedenle herhangi bir Başvuru Sahibinin hibe almaya hak kazanmasından önce Sözleşme Makamının Dürüstlük Durum Değerlendirmesine ilişkin şartlarını karşılaması gerekir.  Dürüstlük Durum Değerlendirmesi herhangi bir dürüstlük sorununun ileri düzeyde teşhisi ve incelemesini, menfaat çatışmalarını veya risk durumlarını düzenler ve Sözleşme Makamının usulsüz iş yapan taraflarla iş yapmamasını veya yasa dışı veya gayri ahlaki uygulamalara bulaşmamasını temin etmeye yardımcı olur.  

Sözleşme Makamı tarafından istenilen destekleyici dokümanlara dayanarak yapılan Uygunluk Kontrolü, mevcut mali kaynaklar içinde, aldıkları puana göre sadece şartlı olarak kabul edilmiş olan projeler için yapılacaktır.

Başvuru Sahibinin Beyanı (Hibe Başvuru Formunun 7. Bölümü) Başvuru Sahibi tarafından sağlanan destekleyici dokümanlar ile karşılıklı olarak kontrol edilecektir. Destekleyici dokümanlardaki bir eksiklik veya Başvuru Sahibinin Beyanı ile destekleyici dokümanlar arasındaki uyumsuzluk durumu, sadece bu sebeple, başvurunun otomatik olarak reddedilmesine neden olur.

Reddedilen bir projenin yerine, yedek listede ondan sonra gelen en iyi proje seçilecektir.

8.   SÖZLEŞME MAKAMI’NIN KARARININ BİLDİRİLMESİ

Kararın İçeriği

Başvuru Sahiplerine, başvuruları ile ilgili Sözleşme Makamı’nın kararı yazılı olarak bildirilecektir ve eğer bu karar başvurunun reddedilmesi ise, bunun gerekçeleri açıklanacaktır.

8.1.  Zaman Çizelgesi (Gösterge Niteliğinde)

 

Tarih

Zaman

Bilgilendirme Toplantısı

http://www.tanap-seip.com adresinden takip edilebilir.

Sözleşme Makamına soru sormak için son gün

14.04.2017

17:00

Sözleşme Makamının, Başvuru Sahiplerine yapacağı açıklama bildirimleri yapacağı son tarih

19.04.2017

17:00

Doldurulmuş Başvuru Dosyasının son teslim tarihi

20.04.2017

17:00

Başarılı Başvuru Sahiplerine yapılacak şartlı bildirim (uygunluk kontrollerinden sonra)

Haziran 2017*

-

Sözleşme İmza                   

Temmuz 2017*

-

 

*kesin olmayan tarih

Gösterge niteliğindeki bu zaman çizelgesi, Sözleşme Makamı tarafından uygulama esnasında güncellenebilir. Bu gibi durumlarda, güncellenen zaman çizelgesi, Sözleşme Makamı tarafından http://www.tanap-seip.com adresli web sayfalarında yayımlanacaktır.

9.   Sözleşme Makamının Hibe Verme Kararını Takiben Proje Uygulamaya Yönelik Koşullar

Hibe verme kararını takiben Sözleşme Makamı, Faydalanıcıyı Hibe Sözleşmesi imzalamaya davet edecektir. 

Alt Sözleşmelerin Uygulanması

Projenin uygulanması, Faydalanıcıların satınalma sözleşmeleri imzalaması gerektirdiği durumlarda, bu satınalmalar ve sözleşmeler Ek IV’te yer alan prensiplere uygun olarak yapılacaktır. Uygulama sırasında kullanılmak üzere detaylı bir Satınalma Rehberi yayınlanacaktır.

10.            EKLER LİSTESİ

Doldurulacak Formlar ve Başvuru Sırasında Sunulacak Belgeler

Ek I:          Hibe Başvuru Formu ve İngilizce Özeti

Ek II:         Mantıksal Çerçeve

Ek III:        Bütçe

Ek V:          Destekleyici Dokümanlar Listesi

Ek VII:       TANAP SEIP IDD (Dürüstlük Durum Değerlendirmesi) Formu

Bilgi Amaçlı Verilen Dokümanlar 

Ek IV:        Satınalma Prosedürleri

Ek VI:        Teknik ve Mali Raporlar

Tür DOSYA İNDİR