Sektörlere Kümelenme Desteği

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programının 3. Destek Çağrısı Yayınlandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, Kümelenme Destek Programı koordinasyonunda yapılan "Kümelenme Destek Programının" 3. Destek Çağrısı genel hedefleri aşağıdaki gibidir:

Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin, yenilikçiliğinin ve verimliliğinin yükseltilmesi,
Küresel ihracattan daha fazla pay alınması,
Ağırlıklı olarak yüksek teknolojili ürünlerin üretilmesi,
Nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüştürülmesi.
Programın amacı; kümelenme birlikteliklerinin başlatılması, etkin bir şekilde ilerletilmesi amacıyla gerekli işbirliği ortamının güçlendirilmesi olarak özetlenebilir.

Programın hedef kitlesi: Rekabet edebilirliklerini ve yenilikçiliklerini artırmak isteyen, ekonomik faaliyetlerini organizasyonel bir yapı içerisinde kümelenme bilinci ile gerçekleştirmelerini beklediğimiz belirli bir rekabetçilik ve sürdürülebilirlik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birliktelikleridir.

Kümelenme birlikteliği, belirli bir coğrafyada yoğunlaşmış ve birbirleriyle ilgili veya ilişkili sektör veya konularda faaliyet gösteren firmalar ile kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin, Kümelenme Destek Programı kapsamında yaptıkları işbirliklerini ifade eder.

Kümelenme birlikteliği, küme ekonomik coğrafyasında yer alan en az bir sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası ile en az bir üniversite zorunlu olmak üzere aşağıdaki kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerini de içerebilecek birlikteliktir. Ayrıca, kümenin ana faaliyet alanında yer alan en az yirmi firma söz konusu birliktelik ile işbirliği yapmayı taahhüt etmelidir.

Kümelenme birlikteliğinde yer alabilecekler:

İl özel idareleri
Yerel yönetimler
Üniversiteler ve araştırma kurumları
Teknoloji geliştirme bölgeleri
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde kurulan sanayi odaları ile ticaret ve sanayi odaları, borsaları
Serbest bölgeler
Organize sanayi bölgeleri
İhracatçı birlikleri
Endüstri bölgeleri
Kümelenme birlikteliği ile ilgili dernekler, vakıflar, kooperatifler vb. kuruluş ve teşekküller
Kümelenme birlikteliklerinin vizyon, strateji ve performans kriterlerini iyi belirlemeleri, mutabakat içinde yol haritalarını hazırlamaları, yönetişim yapılarını kurmaları ve bilimsel kurum veya kuruluşlarla işbirliği içerisinde olmaları gerekmektedir. Her bir paydaşın kendi gündemi ve hedefleri ile katıldığı kümelenme birlikteliklerinden, ortak hedeflerinin ve faaliyetlerinin belli olması, çıkar çatışmalarının çözüme kavuşması ve rekabetçiliği artırmak için teknolojide ve yenilikte bir üst seviyeye çıkma doğrultusunda ekonomik uzlaşının sağlanması beklenmektedir.

Belirli bir sürdürülebilirlik ve rekabetçilik seviye ve potansiyeline sahip kümelenme birlikteliklerinin a) küme koordinasyonunu, farkındalığını ve/veya etkinliğini geliştirme, b) faktör koşullarını ve/veya piyasalarını geliştirme, c) verimlilik ve d) yenilik başlıkları altında ayrıntıları Kümelenme Destek Programı Uygulama Usul ve Esaslarında yer alan faaliyetleri desteklenecektir.

Kategori 1: Küme Koordinasyonunu, Farkındalığını ve/veya Etkinliğini Geliştirme Faaliyet Grubu:

Kümeyi temsil edecek bir hukuki yapının kurulması
Kümeyi temsil edecek hukuki yapının kapasitesinin güçlendirilmesi
Kümelenme birlikteliğinin koordinasyonu
Küme aktörlerinin kümelenme konusundaki farkındalığının güçlendirilmesi
Küme aktörlerinin birbirlerini tanımalarını sağlayacak organizasyonlar
Küme aktörlerinin katılımı için sektörel organizasyonlar
Ortak küme markasının geliştirilmesi ve tanıtımı
Lobi ve tanıtım faaliyetleri
Yatırım promosyonu
Pazar (yerel pazar dâhil) geliştirme faaliyetleri
Uluslararası iş ağlarına erişim ve diğer kümelerle işbirliği vb.
Kümeye ilişkin temel analizlerin yapılması (rekabetçilik vb.)
Kümeye ilişkin sofistike analizlerin yapılması
Kümelenme stratejisinin belirlenmesi ve yol haritasının hazırlanması
Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması

Kategori 2: Faktör Koşullarını ve Piyasalarını Geliştirme Faaliyet Grubu

Temel (az veya yarı nitelikli) işgücü piyasasını geliştirme
Nitelikli işgücü piyasasını geliştirme (tekniker, temel mühendislik)
İleri nitelikli işgücü piyasasını geliştirme
Hammadde ve/veya ara malı kalitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalar
Hammadde ve/veya ara malı maliyetini düşürmeye yönelik çalışmalar
Ortak fiziki altyapının güçlendirilmesine yönelik yatırımlar
Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
Pazar hakkında sürekli bilgi hizmetleri sağlayacak birimlerin kurulması
Stratejik bilgi kaynaklarına erişim

Kategori 3: Verimlilik Arttırıcı Uygulamalar Faaliyet Grubu

Tedarikçi geliştirme programları uygulanması
Ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) kurulması
Ortak kullanım depolarının kurulması
Ortak hammadde veya ara malı teminine yönelik organizasyonlar
Üniversite - Sanayi İşbirliği Programları
Enerji verimliliği programları
Yenilenebilir enerji programları
Test/analiz laboratuvarının kurulması
Küme aktörleri arasındaki en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması
Endüstriyel ortak yaşam
Ortak ulaşım, vardiya planlama
Ürün sertifikasyonu ve akreditasyonu

Kategori 4: Yenilik Faaliyet Grubu

Uygulamalı AR-GE laboratuvarı kurulması
Yenilik (ürün, süreç, pazar) destek programı
Ortak kullanıma yönelik numune hatlarının kurulması
Ortak kullanıma yönelik (test, simülasyonvb.) platformlarının kurulması
Teknoloji takip, tanıtım ve transfer birimlerinin kurulması
Üniversite – Sanayi İşbirliği Programları
Çeşitli mali destek programlarına başvuruların hazırlanması
Tasarım ve yaratıcılık kapasitesini arttırıcı programlar

Destek Süresi

Bir kümelenme teşebbüsünün desteklenme süresi 5 (beş) yıldır. Ancak bu süre, destek tutarında değişiklik yapılmaması kaydıyla, Bakanlıkça kümelenme teşebbüsünün idari ve/veya teknik gerekçelerinin uygun görülmesi halinde veya mücbir sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren iki yıla kadar uzatılabilir. Destek süresi yedi yılı geçemez.

Kümelenme Destek Programı kapsamında Bakanlıkça hibe şeklinde sağlanacak mali destek, 5 yıl için 25 milyon TL’dir. Bakanlık tarafından sağlanacak geri ödemesiz destek oranı, her bir iş planı tamamlandığında iş planı toplam bütçesinin % 50’sini, her bir destek kalemi bazında ise %75’ini geçemez.

Tür DOSYA İNDİR