KOBİGEL ile KOBİ'lere 1 Milyon TL Kaynak

İmalatçı KOBİ'lerin Personel, Yazılım, Makine Ekipman ve Hizmet giderleri için destek alabileceği programın esasları belirlendi.

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 - Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 -  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
DESTEK UNSURLARI
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

PROJE SÜRESİ

 En az 6 Ay

 En fazla 36 Ay

DESTEK ÜST LİMİTİ

 Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

 Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

PROJE DESTEK ORANI  1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
 3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
 
- Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
- Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.
- Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerdeki tüm işletmeler başvurabilir.
- İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerde ise; 2016 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır.
- Başvuracak tüm işletmelerin bilanço esasına göre defter tutması ve 2016 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

 

Tür DOSYA İNDİR